امید تابان خلیج فارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۵,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
بندرانزلي-كردمحله-خيابان استاد ملت پرست-خيابان شهيد ولي مقتدري-پلاك -126-طبقه همكف
توضیحات
نام سمت

سعیده صانعی

مدیر عامل

علی اسماعیلی

رئیس هیئت مدیره

محمد اسدی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدجواد ساده وند

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3