ارتباطات کوه نور

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲,۲۸۵
خدمات و محصولات

ارایـه خدمـات تـلفن ثابت از طریق بخـش خصوصی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۷۱۷۷۹ تهران سهروردی شمالی. خیابان برازنده. نبش سروش. پلاک ۷۲
توضیحات
نام سمت

محمدرضا قوی

مدیر عامل

شهرام موحدی

رئیس هیئت مدیره

افشین شالچی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود زرساو

عضو هیئت مدیره

علی رمضانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

21