الحاوی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

يکي از شرکت‌هاي پيشرو در صنعت داروسازي کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۰۵۰۵۶ http://www.alhavipharma.com/ تهران، کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج
توضیحات
نام سمت

محمد مسعود علیمراد

مدیر عامل

ابوالحسن احمدیانی

رئیس هیئت مدیره

امیرحسین ملکشاهی

نایب رئیس هیئت مدیره

فاطمه حضوری

عضو هیئت مدیره

محمد آذری نیا

عضو هیئت مدیره

محمد مسعود علیمراد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

Screenshot001

 

خبر های این شرکت