شاسی ساز ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ساخت و مونتاژ شاسی خودروهای سبک ، نیمه سنگین و سنگین

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۲۸۲۶۷۸ http://shassisaz.bahman.ir icminfo@bahman.ir تهران، کیلومتر16 جاده قدیم کرج، جنب شرکت بهمن موتور
توضیحات
نام سمت

علی عسگری

مدیر عامل

علیرضا نورعلی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا پورابراهیم آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی عسگری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10