طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

راه اندازی خطوط تولید و مجموعه سازی قطعات خودرو و همکاری با خودرو سازان

تولید قطعات موتور سیکلت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۸۳۲۲۲۲۰۶۵ http://idm.bahman.ir info@idm-group.co قزوین – شهر صنعتی البرز – خیابان حکمت پنجم شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران
توضیحات
نام سمت

رضا اروجلو

مدیر عامل

علی ابن مهدی

رئیس هیئت مدیره

مهدی پاکدامن

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدعلی اکبری

عضو هیئت مدیره

احمد زکی

عضو هیئت مدیره

رضا اروجلو

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3