توسعه تجارت پترو امید کیش

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۶۴۴۲۵۴۳۰ http://www.ttpo.ir کیش، میدان خلیج فارس، بلوار ایران، مجتمع پارس، بلوک شماره 9، واحد نخست
توضیحات
نام سمت

حسین صفری

مدیر عامل

آزاد جراحیان

رئیس هیئت مدیره

کامران معتمدی بروجنی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین صفری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19