خدمات بیمه ای بهمن

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰۰
خدمات و محصولات

عرضه خدمات و محصولات نوین بیمه ای

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۸۹۱۰۸ http://insurance.bahman.ir insurance@bahman.ir تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - کوچه 36 - پلاک 5 طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

حسن پور کاظمی

مدیر عامل

علیرضا عزیز اللهی

رئیس هیئت مدیره

صادق فقیه عبدالهی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی ابراهیمی

عضو هیئت مدیره

مسعود غلامرضا

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8