چاپ و نشر سپه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

چاپ و نشر مطبوعات و سایر ارگان ها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۴۵۴۰۱ https://www.sepahprint.i info@sepahprint.ir تهران- شهرک استقلال -خیابان تعاون -خیابان نخ زرین -شماره 6
توضیحات
نام سمت

مهدی یزدانی

مدیر عامل

رمضانعلی کاویان

رئیس هیئت مدیره

مهدی یزدانی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا پاکدل

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10