تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۴,۹۳۰
خدمات و محصولات

تولید کننده مخازن گاز طبیعی فشرده

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۶۴۳۲۷۲ http://www.namacng.ir info@namacng.ir تهران -میدان ونك -خیابان گاندي -كوچه 23 -پلاك 18
توضیحات
نام سمت

احسان جابری

رئیس هیئت مدیره

مهرداد رسول زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

کیومرث مبلغ ناصری

عضو هیئت مدیره

فرزاد آیت اله زاده شیرازی

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا توسلی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7