خدمات مسافرتی و گردشگری گشت مهر پیشه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۴,۱۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۲۴۰۶۰ تهران- بلوار میرداماد- روبروی بانک مرکزی- پلاک 157- طبقه همکف
توضیحات
نام سمت

امیر صلیب

مدیر عامل

حبیب اله شیخی قهی

رئیس هیئت مدیره

عامر ولی

نایب رئیس هیئت مدیره

امیر صلیب

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6