سرمایه گذاری گوهران امید قشم

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۱۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
قشم – میدان امامقلی خان – مجتمع تجاری سیمرغ – طبقه اول – پلاک ۷۲ – کد پستی ۱۳۵۷۹ - ۷۹۵۱۶
توضیحات
نام سمت

مهدی قاسمی

مدیر عامل

عبدالجواد رحمانی

رئیس هیئت مدیره

حسن زکی پور کینجی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی قاسمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4