توسعه انرژی خاورمیانه نور کیش (حفاری مپنا نور کیش)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۲,۵۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
كيش، شهرك صنعتي، فاز3، خيابان نفت، جنب كيش خودرو
توضیحات
نام سمت

محمد رضا پارسا پور

مدیر عامل

عباس علی آبادی

رئیس هیئت مدیره

مجتبی غروی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا پارسا پور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2