روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید روغن‌ها و چربی‌های خوراکی در ایران

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۱۸۵۸۲۲ تهران، کیلومتر 8 اتوبان فتح- شرکت صنعتی بهشر
توضیحات
نام سمت

قدرت الله قدسی

مدیر عامل

محمد عباسعلی پور

رئیس هیئت مدیره

چنگیز یوسفی

نایب رئیس هیئت مدیره

قدرت الله قدسی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7