پویا همگام

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۱۰۰۰۰۰ تهران-ايران خودرو(كيلومتر13)-خيابان خاكي-بزرگراه امير سرلشگر حسين لشگري-پلاك 279
توضیحات
نام سمت

علی معماری

مدیر عامل

بهزاد قنبری

رئیس هیئت مدیره

یوسف جوانگروه

نایب رئیس هیئت مدیره

ولی حاتم وند

عضو هیئت مدیره

فاطمه هویشی

عضو هیئت مدیره

علی معماری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5