پتروشیمی تندگویان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۳,۹۵۷,۶۶۶
خدمات و محصولات

تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی در صنایع نساجی و بسته بندی کشور و صرفه جویی ارزی

دستیابی به بازارهای جهانی و ایجاد درآمد ارزی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۱۵۲۱۷۲۱۱۸ https://www.stpc.ir pr-office@stpc.ir تهران-خیابان ولیعصر، بالاترازمیدان ونک ، کوچه شهید دامن افشار- پلاک 50
توضیحات
نام سمت

سیدرضا قاسمی شهری

مدیر عامل

مهدی ریاحی پور

رئیس هیئت مدیره

سیدرضا قاسمی شهری

نایب رئیس هیئت مدیره

سید محمدکاظم بازگشا

عضو هیئت مدیره

سروناز رحیم نژاد

عضو هیئت مدیره

سید علی اکرمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15

خبر های این شرکت