توسعه قطعات الیکا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ساخت دستگاه ها و ماشین آلات تولیدی و همچنین تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۳۵۲۳۲۷۲ purchase@butanegroup.com تهران، خیابان سهروردي شمالي- خیابان هويزه شرقي -خیابان سهند- كوچه متحيري
توضیحات
نام سمت

مسعود ابراهیمی

مدیر عامل

محمدتقی سمنانی

رئیس هیئت مدیره

مسعود حسین مردی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا عابدی میران

عضو هیئت مدیره

علیرضا غنجی

عضو هیئت مدیره

قاسم مصطفوی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5