بارآهن سپاهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
اصفهان- شرکت ساخته های فلزی- خیابان نائین
توضیحات
نام سمت

رضا نوید

مدیر عامل

احمد جریان

رئیس هیئت مدیره

سید عباس هوائی

نایب رئیس هیئت مدیره

مرتضی مظفری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3