توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت در حوزۀ پزشکی و توسعۀ زیرساخت‌ها و تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران -ظفر خیابان شهید مرتضی فرید افشار- بلوار آرش شرقی- پلاک46 -طبقه چهارم-کدپستی 1919845385
توضیحات
نام سمت

حمیدرضا صانعی دره بیدی

مدیر عامل

خلیل بهبهانی

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا شافعی نیا

نایب رئیس هیئت مدیره

افشین رضایی

عضو هیئت مدیره

احمد شریفی یزد نژاد

عضو هیئت مدیره

حمید حسنی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7