تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۵۵۶۵۰۶۵۲ http://www.mapnamrm.com info@mapnamrm.com تهران، خیابان ظفر (دستگردی) ، بلوار آرش شرقی، پلاک 46 کدپستی 5-1919845381
توضیحات
نام سمت

محمد مهدی اسلامی اصفهانی

مدیر عامل

احمد خدائی

رئیس هیئت مدیره

عباس پوربصیر

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد مهدی اسلامی اصفهانی

عضو هیئت مدیره

حسین قماشی

عضو هیئت مدیره

کورش برارثانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4