ساخته های فلزی اصفهان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بهره برداری در زمینه برش ورق و ساخت قفسه های فلزی

بهره برداری انواع قوطی و پروفیل

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۱۳۸۷۸۸۲۴۹ http://www.esfahansafa.com info@esfahansafa.com اصفهان- كيلومتر 25 جاده نائين- روبروي گروه صنعتي سپاهان
توضیحات
نام سمت

سعید غایی

مدیر عامل

هوشنگ قلی زاده

رئیس هیئت مدیره

شاپور حقیقت

نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا مدائنی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2