احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه دو

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

مدیریت اجرای طرح‌های نیروگاهی و تاسیسات صنعتی از مرحله مطالعاتی تا مرحله انتقال به کارفرما بصورت طرح کامل یا بخش هائی از آن با اعمال و انجام کنترلهای لازم

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۲۸۰۰۰۰ https://www.mapnamd2.com تهران-بزرگراه آفريقا – جنوب چهارراه حقاني-شماره۱۵
توضیحات
نام سمت

محمد بهمن پور

مدیر عامل

مسعود شکیبا

رئیس هیئت مدیره

محمد بهمن پور

نایب رئیس هیئت مدیره

عباس علی آبادی

عضو هیئت مدیره

ابوالفضل عسگری

عضو هیئت مدیره

علیرضا حسینعلی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19