بارز ترابر کرمان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۴۳۲۹۱۰۳۵۵ کرمان -جاده تهران- بعد ازکارخانه سیمان- پايانه بار غرفه -شماره 49
توضیحات
نام سمت

محمدعلی ضیایی آبکنار

مدیر عامل

علیرضا یحیی زاده

رئیس هیئت مدیره

امین میرزا مطلبی زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدعلی ضیایی آبکنار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7