سل تک فارمد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۰۲۰۶۱ http://celltech.ir info@celltech.co تهران- بزرگراه صدر -خیابان پاشا ظهیری- قبل ازچهارراه کامرانیه- بن بست مریم- پلاک 16
توضیحات
نام سمت

محمد حسین زیرک ساز

مدیر عامل

ولی الله ولی نیا

رئیس هیئت مدیره

محسن قرنفلی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حسین زیرک ساز

عضو هیئت مدیره

حسین بهاروند

عضو هیئت مدیره

مسعود کرباسیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4