شهرک صنعتی دارویی برکت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- آرژانتین -خیابان شهید خالد اسلامبولی- کوچه دهم- پلاک7 -طبقه پنجم
توضیحات
نام سمت

نصراله فتحیان

مدیر عامل

جلیل بشارتی

رئیس هیئت مدیره

نصراله فتحیان

نایب رئیس هیئت مدیره

علی عقبائی

عضو هیئت مدیره

سبحان آهنی

عضو هیئت مدیره

سید محمد خوانساری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1