توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران - بزرگراه آفریقا - نبش نهم گاندی - پلاک 38
توضیحات
نام سمت

مسعود شفیعی

مدیر عامل

علی اصغر باقرزاده فرشمی

رئیس هیئت مدیره

مسعود شفیعی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی رضایی

عضو هیئت مدیره

علیرضا علیخانی

عضو هیئت مدیره

عسگر جهانی کلهین

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19