اکتشاف و تولید غدیر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱
خدمات و محصولات

انجام عملیات شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف نیمه‌ تفصیلی و تفصیلی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران، كاووسيه ، خيابان شهيد مهندس سعيد ناصري ، خيابان وليعصر ، پلاك 2551 ، برج كيان ، طبقه پنجم ، واحد 6
توضیحات
نام سمت

مجتبی میرزاپور

مدیر عامل

حمیدرضا رضایی

رئیس هیئت مدیره

مینا شکورقهاری

نایب رئیس هیئت مدیره

مجتبی میرزاپور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10