پتروشیمی بروجن

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران -خیابان گاندی -خیابان شهید حسن اعلا رحیمی- خیابان افریقا- پلاک38 -طبقه پنجم -کد پستی 1517654620
توضیحات
نام سمت

رضا نیک خصال

مدیر عامل

وحید خطیبی

رئیس هیئت مدیره

عبداله صادقی

نایب رئیس هیئت مدیره

کامبیز فلاح اقبال پور

عضو هیئت مدیره

علی محمد مهاجری

عضو هیئت مدیره

سیده شیما حسینی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1