بازرگانی سرمایه گذاری مسکن

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تامین مواد اولیه  ساختمانی و تجهیزات کارگاهی جهت

مشارکت در تولید و توزیع مصالح صنعتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۲۲۱۳۳ تهران، بلوارمیرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، شماره 8
توضیحات
نام سمت

امیر حسین هوشنگی

مدیر عامل

علیرضا نیاوند

رئیس هیئت مدیره

امیر حسین هوشنگی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی خزائی کرمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16