پتروشیمی گچساران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۹۱۳,۶۶۸
خدمات و محصولات

تأمین خوراک مجتمع‌های زیرمجموعه پتروشیمی باختر (واقع در مسیر خط لوله سراسری اتیلن غرب) و همچنین مجتمع‌های پتروشیمی منطقه دنا شامل پتروشیمی چهارگانه ممسنی، دهدشت، بروجن و کازرون می‌باشد. بدین ترتیب که محصول اتیلن گرید پلیمری تولیدی در پتروشیمی گچساران به طول تقریبی 700 کیلومتر به‌عنوان خوراک 4 پتروشیمی زیرمجموعه این شرکت انتقال می‌یابد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۵۷۹۸۵۰۰۰ http://www.gpetroc.ir تهران- خیابان خالد اسلامبولی- خیابان یازدهم- پلاک9
توضیحات
نام سمت

جمشید مبارکی

مدیر عامل

حافظ رضائی

رئیس هیئت مدیره

جمشید مبارکی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود هاشم زاده

عضو هیئت مدیره

ناصر مردای متین

عضو هیئت مدیره

روزبه کتب زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13