بافکار

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۸۹
خدمات و محصولات

نساجی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۵۵۰۶۱۲۵۰ http://www.bafkar.com/ تهران ، خیابان شهید رجائی ـ چهار راه بعثت
توضیحات
نام سمت

محمدرضا عبد خوشخو

مدیر عامل

جابر مهرزاد

رئیس هیئت مدیره

متین فلکی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا عبد خوشخو

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2