پایاپای ملی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

مشارکت و سرمایه گذاری و راه اندازی انواع شرکت ها و موسسات و واحدهای خدماتی و تولیدی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت موثر و یا در جهت اجرای موضوع شرکت شرورت داشته باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- چهارراه ولیعصر -خیابان بزرگمهر- پلاک16- ساختمان اداری تجاری بزرگمهر -طبقه اول- واحد103- کد پستی 1416934981
توضیحات
نام سمت

حمیدرضا خوشبخت

مدیر عامل

مرتضی داودی

رئیس هیئت مدیره

امیر رسولی

نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا خوشبخت

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4