دادوستد آریا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
توضیحات
نام سمت

سارا خطیبی

مدیر عامل

ابراهیم اعتمادی

رئیس هیئت مدیره

مهدی احمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

کامبیز بالنده

عضو هیئت مدیره

متین فلکی

عضو هیئت مدیره

سارا خطیبی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1