پارس مسکن سامان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۱۳۵۸۷ تهران – خیابان میرداماد – میدان مادر – خیابان شاه نظری – پلاک ۸
توضیحات
نام سمت

پژمان عدالت

مدیر عامل

فریبرز ابراهیمی

رئیس هیئت مدیره

پژمان عدالت

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید فوائدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7