سرمایه گذاری اوین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

حوزه مشاوره و اجرای پروژه های سرمایه گذاری داخلی و خارجی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۲۰۲۴۸ http://www.avinholding.com info@avinholding.com تهران
توضیحات
نام سمت

روح اله عسگر شهبازی

مدیر عامل

مهدی جعفری

رئیس هیئت مدیره

فاطمه هویشی

نایب رئیس هیئت مدیره

سارا خطیبی

عضو هیئت مدیره

روح اله عسگر شهبازی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6