درمانگر سینا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید دارو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۱۹۴۵۲۱ DARMANGARSINA@HOTMAIL.COM تهران جاده مخصوص کرج-کیلومتر 14 بلوار 52 خ شهید گمنام
توضیحات
نام سمت

نادر رئوفی

مدیر عامل

مسعود حاجی هاشم

رئیس هیئت مدیره

مهدی محتسبی

نایب رئیس هیئت مدیره

نادر رئوفی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

17