کار آفرینان سبز خلیج فارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
http://kara-noavari.com تهران آرژانتین ساعی خیابان شهید احمدقیصر خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم) پلاک 17 طبقه 5 کدپستی 1513847818
توضیحات
نام سمت

هادی نیل فروشان

مدیر عامل

علی ردادی

رئیس هیئت مدیره

هادی نیل فروشان

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید آیتی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15