ستاره سفیران آینده

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۶,۰۰۰
خدمات و محصولات

تامین نیروی انسانی و متخصص و کار آمد و ارائه انواع خدمات عمومی و صنعتی در بازارهای داخل و خارج از گروه سایپا

زمینه های مختلف اجرایی و خدماتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۳۴۷۳۵ https://ssaco.ir info@ssaco.ir تهران-کیلومتر 11 جاده مخصوص - جنب رنگ هاویلوکس- داخل شرکت جهاد نصر تهران
توضیحات
نام سمت

محمود بوذری

مدیر عامل

سید علی حسینی

رئیس هیئت مدیره

اسدالله عزیزآبادی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود بوذری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12