بازرگانی نیک نفت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۱۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

فروش فرآورده‌های نفتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۴۱۹۳۹۰ oiic@oiic-ir.com تهران ، خیابان طالقانی ـ پلاک ۸۲ ـ طبقه اول
توضیحات
نام سمت

حسین جمالی

مدیر عامل

ابراهیم حسینی

رئیس هیئت مدیره

عباس فردوس

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین جمالی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11