سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

به عنوان بزرگترین شرکت خصوصی در زمینه سوختگیری هواپیمایی در ایران، وظیفه ی سوخترسانی در فرودگاه امام خمینی(ره) که بزرگترین فرودگاه در ایران می باشد را بر عهده دارد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۷۵۰۳۲۰۰۰ http://www.owj-co.ir owj@oiic-ir.com تهران ، بلوار کشاورز ، بین خیابان قدس و وصال شیرازی، پلاک 216
توضیحات
نام سمت

علی هرندی

مدیر عامل

محمد مصطفوی

رئیس هیئت مدیره

علی نیازی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی هرندی

عضو هیئت مدیره

حسن قائمی نیا

عضو هیئت مدیره

ناصر سجادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10