پتروکام کیش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

بازرگانی (صادرات و واردات)

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۴۰۹۱۲۳ تهران ، خیابان طالقانی ـ پلاک ۸۲ ـ طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

مهدی کریمی

مدیر عامل

سید علی ناجی

رئیس هیئت مدیره

حسین امیرخیزان

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی کریمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8