بازرگانی صبا بیمه ایرانیان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۲۳۰۲۱ تهران -میدان میرداماد -خیابان نفت شمالی- خیابان دوم -پلاک6
توضیحات
نام سمت

اسماعیل نامنی

مدیر عامل

مجید عظیمی شهرابی

رئیس هیئت مدیره

محمود سبزی

نایب رئیس هیئت مدیره

اسماعیل نامنی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6