زغال سنگ پروده طبس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۶۳۲۸۲۴۵۵۱ info@tpc.co.ir
توضیحات
نام سمت

رمضان کریتی ثانی

مدیر عامل

غلامرضا موذنی

رئیس هیئت مدیره

رمضان کریتی ثانی

نایب رئیس هیئت مدیره

امیرمسعود ستایش

عضو هیئت مدیره

سید جعفر هاشمی

عضو هیئت مدیره

رضا رسولی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2