پخش رازی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

عملیات توزیع

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۷۱۰۸۹۱ http://www.razico.ir masadabadi@razico.ir تهران ، خیابان جمهوری اسلامی ، خیابان مسعود سعد ، پلاک 29
توضیحات
نام سمت

محمد رضا اسدآبادی

مدیر عامل

سید مجید صانعی موسوی

رئیس هیئت مدیره

محمدتقی شکروی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا اسدآبادی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا ندیری

عضو هیئت مدیره

محمد علی اسدی مشیزی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19