شیمی بافت

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کننده رافینت دو

 محصولات آن شامل متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) به‌عنوان محصول اصلی و  برش چهار کربنه (رافینیت ۲) به عنوان محصول جانبی است.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۷۶۸۱۴ http://www.shimibaft.com info@shimibaft.com تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک 22
توضیحات
نام سمت

سید محسن شمس

مدیر عامل

مجید رمضان زاده

رئیس هیئت مدیره

سید محسن شمس

عضو هیئت مدیره

بهرام فتحعلی

عضو هیئت مدیره

سید مصطفی فیض اردکانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7