بازرگانی فلزات شاهد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۲,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۲۱۲۳۱۸ http://shahedco.ir info@shahedco.ir تهران -ونک- خیابان آفتاب -بن بست شهید محمدباقر خدامی- پلاک99 -کدپستی 1994816981
توضیحات
نام سمت

سید مهدی جولایی

مدیر عامل

عباس رحمتی نیا

رئیس هیئت مدیره

سید مهدی جولایی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود عشیری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3