بانک انصار (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

خدمات نوین بانکی ، خدمات ریالی ، خدمات کارت ، خدمات ارزی ، امور سهام و مجامع .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۲۸۱۵۲۸۰-۵ http://www.ansarbank.com تهران -خيابان پاسداران شمالی - نرسیده به صاحبقرانيه پلاک 539

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 لیزینگ انصار
ردیف نام شرکت
2 ایرانیان اطلس

صورت مالی

Screenshot