سرمایه گذاری صبا طوس شرق

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
توضیحات
نام سمت

زهرا کاوه

مدیر عامل

نوشا میرجعفری

رئیس هیئت مدیره

وحید آقا سید علی

نایب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا محمدی خیرآبادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12