خدمات گستر صبا انرژی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت در زمینه انرژی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- والفجر- خیابان 20 متری گلستان- 20 متری زرتشتیان- پلاک 15- طبقه اول
توضیحات
نام سمت

جعفر کمری

مدیر عامل

فرامرز سوسنی

رئیس هیئت مدیره

محمد موحدی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی دلبری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6