تولیدی سیمان فیروز کوه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد سيمانهاي متنوع

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۱۸۶۸۸ تهران– خيابان شهيد بهشتي - خيابان شهيد صابونچي - كوچه پنجم - پلاك 43
توضیحات
نام سمت

بهروز دانشی

مدیر عامل

علی نیکوکلام معنوی

رئیس هیئت مدیره

بهروز دانشی

نایب رئیس هیئت مدیره

یزدان احمدوند

عضو هیئت مدیره

سید علیرضا عصائی فمی تفرشی

عضو هیئت مدیره

علی رجبی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13