آرد تجارت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۶,۵۰۰
خدمات و محصولات

تولید انواع آرد درجه بندی شده و محصولات جانبی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۱۳۴۲۶۲۴۰۶۶ http://ard-tejarat.ir info@ard-tejarat.ir رودسر-خبایان شهدا-خیابان شهدای دانشجو
توضیحات
نام سمت

محمدتقی هادی پور

مدیر عامل

کاظم زارعی نمینی

رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل احمدی

نایب رئیس هیئت مدیره

زهره احمدی

عضو هیئت مدیره

زهرا نعمتی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13